หลักสูตรมูลค่า 3,000 บาท
ในสถานการณ์โควิด-19
สสปน. สนับสนุนการเรียนการสอนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
***หมายเหตุ เมื่อท่านได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมและไม่เข้าอบรมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า สสปน.ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดสิทธิ์ของท่านในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอื่นๆ ของสสปน. เป็นระยะเวลา 2 ปี
ปิดรับสมัครการลงทะเบียนหลักสูตรมืออาชีพด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน